داد و ستد فارکس در ایران

انواع شاخص

برخی از مهم ترین شاخص های جمعیت شناسی عبارتند از :
1- میزان خام تولد (Crude Birth Rate) : نشان دهنده تعداد کودکان زنده بدنیا آمده به ازای هر هزار نفر جمعیت در وسط یک سال معین است.

فراتحلیل اثربخشی روش های تدریس گروهی بر انواع شاخص های شناختی، عاطفی و اجتماعی فراگیران

طی چند دهۀ گذشته روش های آموزش گروهی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. وجود پژوهش های متعدد در این حوزه لزوم انواع شاخص انجام یک فراتحلیل، یا پژوهش ترکیبی در این حوزه را مورد تأکید قرار می دهد. پژوهش حاضر با روش فراتحلیل و با هدف ترکیب پژوهش های انجام شده در زمینه تأثیر روش های تدریس گروهی (مشارکتی و بحث) بر شاخص های شناختی، عاطفی و اجتماعی فراگیران انجام شده است. جامعة آماری پژوهش شامل مطالعات در دسترس مرتبط بود که در فاصلة سال های 1370 تا 1392 در داخل کشور به صورت مقالة تمام متن، پایان نامه انواع شاخص و طرح پژوهشی در پایگاه های اطلاعاتی و کتابخانه های دانشگاه ها یا مراکز دولتی در دسترس بود. بر اساس ملاک های ورود و خروج و نیز تحلیل حساسیت 323 اندازه اثر از تقریباً 172 تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مربوط به اندازه اثر ترکیبی برای مدل اثرات تصادفی (0/643) به دست آمد. همچنین، نتایج نشان داد که این روش ها، به ترتیب، بر بازده های اجتماعی و شناختی تأثیر بیشتری می گذارند. یکی از نتایج دیگر این پژوهش بررسی اندازه اثر هر بازده به تفکیک شاخص های مربوط به آن بازده بود که در این میان شاخص تفکر انتقادی برای بازده شناختی، شاخص عزت نفس برای بازده عاطفی و شاخص مهارت های شهروندی برای بازده اجتماعی دارای بیشترین اندازه اثر بود. یافته های این فراتحلیل دارای پشتوانة نظری و تجربی مکفی است و لزوم بازنگری و استفاده از این روش ها را در نظام آموزشی کشور موجّه می سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of effectiveness of group teaching methods on learners’ cognitive, emotional and social indicators

نویسندگان [English]

  • Ayoub Feizy 1
  • Javād Mesrābādi 2

Over the last few decades, group instructional methods have been the focus of many researchers. There are multiple studies on the effects of group instruction that highlighted a demand for a combination of research in this area. The method of the recent study was meta-analysis and the purpose of this study was combination of studies on the effects of group teaching methods (cooperative and discussion) on the learners’ cognitive, emotional and social indicators. The research population consisted of the available related studies which were conducted in Iran between 1370-1392, including full-text articles, theses and research projects in databases and libraries, universities or government agencies. Based on the inclusion and exclusion criteria, as well as sensitivity analysis, almost 323 effect sizes on 172 researches were investigated. The result for the combinational effect size was obtained 0.643 for the random effects model. Findings indicated that these methods have a more effect on social and cognitive outcomes, respectively. The other finding of this study was to determine the effect size for each outcome with separate indicators. It became clear that based on the critical thinking indicator for cognitive outcome, self-esteem indicator for emotional outcome, and citizenship skills indicator for social outcome had the largest effect sizes. The finding of this meta-analysis has an adequate theoretical and empirical support, and they emphasize to review and use these methods in the educational system.

معرفی شاخص های نرخ بهره وری کارکنان KPI

شاخص نرخ بهره وری کارکنان

شاخص های کلیدی نرخ بهره وری مجموعه ای از شاخص های قابل اندازه گیری برای سنجش عملکرد کلی یک شرکت در بلند مدت هستند. این شاخص ها در انگلیسی Key Performance Indicators یا به اختصار KPI نام دارند. KPI ها به طور خاص در تعیین دستاوردهای استراتژیک، مالی و عملیاتی یک سازمان موثر هستند. نتیجه نهایی از تجزیه و تحلیل KPI ها در مقایسه یک سازمان با رقبایش کاربرد به سزایی دارد. در این مقاله انواع شاخص های بهره وری کارکنان را معرفی و کاربردها و روش های اندازه گیری آنها را بررسی خواهیم کرد.

درک شاخص های کلیدی بهره وری

KPI ها که شاخص های کلیدی موفقیت یا KSI نیز نامیده می شوند بسته به معیارهای سازمان های مختلف، متفاوت هستند. به طور مثال یک شرکت نرم افزاری را در نظر بگیرید که سریع ترین توسعه را هدف خود قرار داده است. بنابراین این شرکت می تواند «رشد درآمد سالانه» یا YOY را به عنوان شاخص اصلی عملکرد خود انتخاب کند. در زمینه ای دیگر یک انواع شاخص شرکت خرده فروشی ممکن است شاخص رشد بیشتر فروش را به عنوان شاخص کلیدی بهره وری خود در نظر بگیرد.

انواع شاخص های کلیدی بهره وری

به طور کلی سه نوع شاخص کلیدی بهره وری با محوریت مسائل اقتصادی، مشتری و فرایندهای اجرایی وجود دارند. هدف کلی از همه این شاخص های کلیدی بهره وری اندازه گیری میزان موفقیت یک سازمان در دستیابی به اهدافی است که برای خود تعریف کرده است. هر کدام از این شاخص ها دارای زیر شاخه هایی هستند که مهم ترین آنها را در اینجا شرح می دهیم.

۱- شاخص های اقتصادی

شاخص های کلیدی اقتصادی بهره وری معمولا بر درآمد و حاشیه سود تمرکز دارند. به عنوان مثال شاخص «سود خالص» که یک شاخص اندازه گیری مبتنی انواع شاخص بر سود است را در نظر بگیرید. این شاخص نشان دهنده میزان درآمدی است که پس از محاسبه تمام هزینه ها، مالیات ها و پرداخت ها، در یک دوره مشخص بدست آمده است. شاخص سود خالص محاسبه شده بر اساس پول رایج هر کشور باید به شاخص «درصد از درآمد» (معروف به حاشیه سود خالص) تبدیل شود. این شاخص های کلیدی بهره وری در تجزیه و تحلیل های مقایسه ای دوره های مختلف کاری یک کسب و کار به کار مفید هستند. در نظر بگیرید که شاخص حاشیه سود خالص برای یک صنعت معین عدد ۵۰ است. بنابراین هر کسب و کار تازه وارد می داند که برای رقابت پایدار باید در جهت دستیابی به این عدد تلاش کند. یکی دیگر از شاخص های کلیدی بهره وری مبتنی بر سود، «حاشیه سود ناخالص» است. این شاخص درآمد حاصل از کسر هزینه های مرتبط با تولید از کل فروش است. شاخص دیگر انواع شاخص در این بخش شاخص «نسبت جاری» یا Current Ratio است. این KPI عمدتا بر نقدینگی تمرکز دارد. نسبت جاری با تقسیم دارایی های جاری یک شرکت بر بدهی های جاری آن محاسبه می شود.

۲- شاخص های مبتنی بر مشتری

  • کارایی به ازای هر مشتری
  • رضایت مشتری
  • حفظ مشتری

۳- شاخص های عملکردی فرآیندها

این نوع از شاخص های کلیدی بهره وری به اندازه گیری و رصد عملیات اجرایی در سازمان کمک می کنند. به طور مثال کسب و کارها می توانند با تقسیم تعداد محصولات معیوب بر کل محصولات تولید شده بهره وری خط تولید خود را اندازه گیری کنند. طبیعتا هدف همه سازمان ها این است که این شاخص را در پایین ترین حد ممکن نگه دارند. شاخص دیگر در این بخش «زمان خروجی» است. این شاخص نشان دهنده کل زمان لازم برای اجرای یک فرآیند خاص در سازمان است. به عنوان مثال یک رستوران با استفاده از این شاخص می تواند زمان متوسط رسیدن پیک خود به محل مشتریان را اندازه گیری و بررسی کند.

روش های اندازه گیری شاخص های کلیدی بهره وری

به طور کلی کسب و کارها شاخص های کلیدی بهره وری را از طریق نرم افزارهای تجزیه و تحلیل کسب و کارها اندازه می گیرند. این نرم افزارها ابزارهایی برای گزارش گیری و پیگیری هر کدام از شاخص های مورد نظر را در خود پیش بینی کرده اند. شرکت سبزافزار آریا نیز در نرم افزارهای خود از انواع ابزارها برای تعریف و اندازه گیری انواع شاخص های KPI استفاده کرده است. این نرم افزارها مطابق با فضای کسب و کار ایران طراحی شده اند. آنها قابل سفارشی سازی برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ در زمینه های مختلف می باشند.

انواع شاخص های جمعیت شناسی

برخی از مهم ترین شاخص های جمعیت شناسی عبارتند از :
1- میزان خام تولد (Crude Birth Rate) : نشان دهنده تعداد کودکان زنده بدنیا آمده به ازای هر هزار نفر جمعیت در وسط یک سال معین است.

1000 × تعداد جمعیت در وسط سال / تعداد موالید زنده در یک سال= میزان تولد خام

2- میزان باروری عمومی (General Fertility Rate) : تعداد کودکان زنده به دنیا آمده به ازای هزار زن در گروه سنی باروری (49-15 سال) در یک سال است.

1000× تعداد زنان 49-15 سال در وسط سال / تعداد موالید زنده در یکسال = میزان باروری عمومی

3- میزان رشد طبیعی جمعیت (Natural Growth Rate) : این میزان رشد جمعیت را بر مبنای اختلاف مرگ و میر و زاد و ولد با فرض اینکه جامعه تحت تأثیر نواسانات مهاجرتی قرار نداشته باشد.

100 یا 1000 × جمعیت وسط سال / تفاضل تعداد مرگها از موالید در یکسال = میزان رشد طبیعی جمعیت

4- میزان تجدید نسل ناخالص (Gross Reproduction Rate) : به متوسط تعداد دخترانی که هر زن متأهل در صورت ادامه الگوی باروری فعلی و انواع شاخص در طول دوره باروری خود بدنیا خواهد آورد، گفته می شود. به عبارت دیگر احتمال تولد نوزاد دختر (نسبت دختر زایی ) در میزان باروری کلی (تعداد متوسط فرزندانی که یک زن متأهل در طول دوره باروری در صورت ادامه الگوی باروری بدنیا خواهد آورد، تجدید نسل ناخالص را نشان می دهد. برای محاسبه آن ابتدا دختر زایی را محاسبه می کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا